Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – definities:

Klavertjes: de waarde van een kado wordt omgezet in klavertjes.

Geschenkgerechtigde: de door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.

Webshop: de speciaal voor de klant gebouwde online shop waarin alle klavertjes te vinden zijn en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.

Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één of meerdere klavertjes via de webshop op internet of, indien van toepassing, middels een bestelbon.

MijnJubileumKado geschenkverpakking: de geschenkverpakking met de waardebon waarop de inlogcode en het te besteden aantal klavertjes vermeld staat.

Bestelperiode: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden de klavertjes te verzilveren.

Artikel 2 – toepasselijkheid:

Artikel 3 – MJK geschenkverpakking + aanlevering teksten, logo en kleur:

Artikel 4 – betaling en verrekening:

Wanneer de getekende orderbevestiging bij MJK binnenkomt, ontvangt de opdrachtgever een 1e voorschotfactuur van 10%. 2 Weken voor opening van de site wordt de 2e voorschotfactuur van 90% verstuurd. De site wordt actief nadat het volledige bedrag aan MJK is overgemaakt. De totale vergoeding dient als volgt door klant aan MJK te worden betaald:

Artikel 5 – webshop

MJK verzorgt de bouw van een webshop in de huisstijl van MJK met enige aanpassingen van klant. Dit alles binnen de mogelijkheden die het door MJK ontwikkelde template biedt. Deze flexibiliteit bestaat uit een welkomstwoord bij het betreden van de shop namens klant en het logo van de klant.
Door individuele instellingen op PC’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. Zij kunnen dan wel hun instellingen aanpassen, dan wel de bestelling op een andere wijze doorgeven (andere computer of bestelbon) Daarnaast is gebleken dat 1% van de geschenkgerechtigden het bestelproces niet goed afrondt en daardoor geen bestelling plaatst terwijl zij in de veronderstelling zijn de bestelling wel juist te hebben afgerond.
MJK aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden door één van bovenstaande redenen niet kunnen bestellen via internet of geen juiste bestelling hebben geplaatst. MJK draagt er zorg voor dat de medewerkers van de klant met hun vragen terecht kunnen op de link “contact”of middels onze pagina “veelgestelde vragen”.

Artikel 6 – Kadootjes

Artikel 7 – Helpdesk

MJK zorgt voor een telefonische helpdesk waar geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze MJK helpdesk zal tijdens werkdagen tussen 09.00 en 20.00 uur bereikbaar zijn gedurende de bestelperiode voor vragen en klachten.
Naast telefonische ondersteuning kan de geschenkgerechtigde ook via de link “contact” op de website van MJK een e-mail sturen naar de helpdesk van MJK. MJK streeft ernaar iedere reactie binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die 2 weken na het sluiten van de bestelperiode hun bestelling nog niet hebben ontvangen dienen dit direct door te geven aan de helpdesk.

Artikel 8 – Ontbinding

De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring voor MJK ontbonden op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Klant is aansprakelijk voor de door MJK geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

MJK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 10 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze Leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,, waarop MJK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MJK niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MJK worden daaronder begrepen.

MJK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MJK zijn verbintenis had moeten nakomen

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel MJK ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan de nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MJK gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Overig

Klant verleent toestemming aan MJK om haar naam en logo te mogen gebruiken als referentie op MJK uitingen, zoals de website, brochure etc. Tevens zal klant de in deze overeenkomst overeengekomen afspraken niet aan derden bekend maken.

Op deze leveringsvoorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voorvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze leveringsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die in de minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Deze leveringsvoorwaarden, versie 1.1 d.d. 19-08-2008 zijn leidend en op voorgaande leveringsvoorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

Artikel 12 – Garantie

Op al de producten is de wettelijke garantie periode van toepassing. Echter zijn er ook producten waar 3, 5 of zelfs 25 jaar garantie op wordt gegeven. Deze garantie loopt dan echter via de fabrikant van het product.